المحاضرات الفيديوية

د. ياسر يعرب قحطان/ الميكانيك الحيوي

                https://youtu.be/-G2CHSyrlcQ?si=5rrgvGkMgBGotki-

                https://youtu.be/cZhLXGJRYSA?si=Ppqp39iT3er0YD46

                https://youtu.be/bVzhqztVEDs?si=pB48HhWvXXA9m4vU

                https://youtu.be/rcMrraoXqvg?si=IwuELms4-psIJY-y

                https://youtu.be/rcMrraoXqvg?si=OXsw2KPC24_LnNLr

 

د. ياسر يعرب قحطان/الرابعة/التصميم الميكانيكي

                https://youtu.be/jSCShdVZJIk?si=K6IigmZ64es4UTOO

                https://youtu.be/BOPhpMuL7BA?si=jDfcuCANSWdBHqVp

                https://youtu.be/Z0UwdCIIvyg?si=p8ibOSXoLo_xZPnh

                https://youtu.be/yCGZDr7dTHs?si=5AZeQ1tEmIg88Bdz

                https://youtu.be/YDfjLXBsp6U?si=l1MzVRCSawq1uhGC

 

م. يسرى صابر كريم/الاول/حاسوب I

                https://youtu.be/74jqHXpWz3A?si=uYbT_1EuPgPkl9eF 

                https://youtube.com/playlist?list=PLhiFu-

                               

م.م. هند ضياء رضا /الثالثة/Engineering Statistics

                https://youtu.be/UK4gLx9_NFM

                https://youtu.be/VGIOysKsYbo

                https://youtu.be/zKTcPyTxQ14

               

https://youtu.be/yff278TBOZY  

https://youtu.be/ex6pbm34Rxw

 

م. يسرى صابر كريم/الاولى/الكيمياء

                https://youtu.be/vPOnk5sCVUs?si=JhgWwdBAhMdQPk4w

                                                https://youtu.be/vPOnk5sCVUs?si=JhgWwdBAhMdQPk4w

               

ا.د. وجدي صادق عبود/الثالثة/روبوت

                https://youtu.be/k4reri4ZL5g?si=3bQyD3RX7mGKXyB8

                https://youtu.be/rzlEkKiyGG4?si=R8BIT79Um7mf91ui

                https://youtu.be/Uyc1O2ygDuk?si=-QwtWfFykEbmL0pR              

https://youtu.be/glq5Vf1lIXM?si=73ts-xprnwFk21af       

https://youtu.be/DVu9e-jE0J8?si=skrdNTq3-2s_Kx80

 

د. محمود رشيد اسماعيل/الثالثة/              ميكانيك حيوي III

                https://youtu.be/xgrqD5lpyPo?si=2S1MaFM0m5fNl3MT

                https://youtu.be/WXCTh5VWpSs?si=76_uNxaZjbfpa56d

                https://youtu.be/BgZt3hWEQSA?si=3LX687PH1TRM-H2k

                https://youtu.be/deE36T_wy9A?si=QDMb_y51YD58dcBl              

https://youtu.be/rwWrY9-SxK0?si=a51buBEq0xXKkvyZ

 

ا.د. وجدي صادق عبود/الاولى/داينمك    

https://youtu.be/_FiZCEr6M_Q?si=-dQ8PbnKYTn_wnh5

                https://youtu.be/QhQkQDtiaSw?si=wfub_cxSgDOcvkdH

                https://youtu.be/CoUl_EyOtQM?si=KkoTidOBhOQTNeUo

                https://youtu.be/iXBqrp4fOJU?si=LLbYo7K5uNS9OfCE

                https://youtu.be/OWlthZkJBQo?si=yC07Pu-It3LJl_kD

 

د.محمود رشيد اسماعيل/الرابعة/طرائق بحث في الصحة

                https://youtu.be/kcS5EBTLojg?si=05xNF73IEVneQt_a

                https://youtu.be/P_9DIqbp7ZA?si=WBmZO3A7_IXA8gaZ

                https://youtu.be/Izkx-QyGQgk?si=ZQwSEbihDpSLDYnM

                https://youtu.be/z6I5Baa8Tkc?si=MG9aRGRIkseUgnvS

                https://youtu.be/cO2mTeZm19Y?si=67Gx6n49NeyL2XeK

 

د.محمود رشيد اسماعيل/الرابعة/اخلاقيات المهنة     

https://youtu.be/0P-Ql1AAgmw?si=I_UyHBEqJWhtNpFs

https://youtu.be/vScOJLLpZ9o?si=HlGuN1CcIad4ElxG

                https://youtu.be/vkHcI9i-r5Q?si=AeOAEfg366-CeNDp

                https://youtu.be/vkHcI9i-r5Q?si=AeOAEfg366-CeNDp

                https://youtu.be/vScOJLLpZ9o?si=WOlaVimyzHsux8mK

 

م.م إيناس عبدالامير عبود/الثاني/أساسيات الحاسوب

                https://youtu.be/wI68h3bWNto?si=iXTpF6Q5L17egvDo

                https://youtu.be/8e5ioyq0DvI?si=0rdWFD-PflT3LeP

 

 

                                               

أ.م.د.دنيا عبد الصاحب هاشم/الرابع/Nano technology

                https://youtu.be/_JlRWGZyIdc 

                                               

أ.م.د.دنيا عبد الصاحب هاشم/الثاني/Biomaterial

                https://youtu.be/8no4XATr_GM?si=yoI8Cxc7sMhyFscA

                                               

د. مصطفى سعد ايوب/الثالثة/التصرف الميكانيكي الحيوي للمواد

                https://youtu.be/RNDwLre4eUQ             

                                               

م.م إيناس عبدالامير عبود/الثانية/مبادئ الادارة العامة

                https://youtu.be/djgDrleVwFM?feature=shared

https://youtu.be/JPc5lpFaXaw?feature=shared 

https://youtu.be/OXRt-z6lEwQ?feature=shared